Poradniki metodyczne

    Częścią oferty CSB jest również wspieranie zawodowej mobilności oraz poradnictwa. Służy temu realizacja działań  w kilku obszarach:

vgromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej, edukacyjnej, w tym tworzenie i aktualizowanie zleconych materiałów metodycznych pogłębionych o scenariusze i karty pracy z klientem/uczniem;
vopracowywanie i dystrybucja materiałów specjalistycznych i metodycznych z obszaru teorii i praktyki poradnictwa zawodowego i edukacyjnego;
vorganizowanie seminariów, szkoleń i konferencji.

    Oferta ta adresowana jest przede wszystkim do jednostek i firm realizujących programy, projekty z zakresu doradztwa zawodowego. Nasze działania służą podniesieniu kompetencji zawodowych i rozwojowi warsztatu pracy doradców zawodowych poprzez wzbogacanie zasobów informacji oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań.

Nasz Zespół realizował w bieżącym roku ww. zadania m.in. w programach zleconych:

vopracowanie materiałów metodycznych dla doradcy zawodowego prowadzącego konsultacje edukacyjno-zawodowe z beneficjentami do projektu "Szansa na dobry start" , realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

vopracowanie materiałów metodycznych dla doradcy zawodowego prowadzącego konsultacje edukacyjno-zawodowe z beneficjentami do projektu "Podejmij wyzwanie dla lepszej przyszłości" w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poradnik2 Poradnik1

Zespół CSB, czeka na Państwa pytania i propozycje współpracy!